Primarul Comunei Racovița, Andreea Voicu, a convocat ședința ordinară a Consiliului Local Racovița, marți 31.05.2022, ora 17:00, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului pentru primirea în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de Apă Sibiu” a Unităților Administrativ Teritoriale Comuna Turnu Roșu și Comuna Șoarș
Inițiator: primar Voicu Andreea ( Comisia administrație, juridică, disciplină…, Comisia dezvoltare economico- socială, agricultură, amenajare teritoriu…)
2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice care fac parte integrantă din Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 9/15.05.2009
Inițiator: primar Voicu Andreea ( Comisia dezvoltare economico- socială, agricultură, amenajare teritoriu…)
3. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei 3 – Lista bunurilor din domeniul public și privat al Comunei Racovița concesionate prin Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă si de canalizare către APĂ CANAL SIBIU S.A.
Inițiator: primar Voicu Andreea ( Comisia administrație, juridică, disciplină…, Comisia dezvoltare economico- socială, agricultură, amenajare teritoriu…)
4. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului comunei Racovița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze ”pentru/împotriva” aprobării modificării tarifelor activității de sortare/compostare solicitat de S.C. SOMA S.R.L. precum și ”pentru” aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activități de operare a Stației de sortare și a Stației de compostare Șura Mică și a Stației de Sortare Cisnădie, nr. 2037/29.12.2020
Inițiator: primar Voicu Andreea ( Comisia dezvoltare economico- socială, agricultură, amenajare teritoriu…)
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului de Cooperare privind organizarea și exercitarea serviciului administrativ și de secretariat cu Filiala Județeană Sibiu a Asociației Comunelor din România
Inițiator: primar Voicu Andreea ( Comisia administrație, juridică, disciplină…, Comisia dezvoltare economico- socială, agricultură, amenajare teritoriu…)
6. Proiect de hotărâre privind privind actualizarea componenței Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Racovița pentru mandatul 2020-2024
Inițiator: primar Voicu Andreea ( Comisia învățământ…., Comisia administrație, juridică, disciplină…, Comisia dezvoltare economico- socială, agricultură, amenajare teritoriu…)
7. Proiect de hotărâre privind completarea programului audiențelor acordate de către Primarul, Viceprimarul și Consilierii Locali ai Comunei Racovița în mandatul 2020-2024
Inițiator: primar Voicu Andreea ( Comisia învățământ…., Comisia administrație, juridică, disciplină…, Comisia dezvoltare economico- socială, agricultură, amenajare teritoriu…)
8. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru acordarea sprijinului financiar din bugetul Comunei Racoviţa Unităţilor de Cult aparţinând cultelor religioase din România
Inițiator: primar Voicu Andreea ( Comisia administrație, juridică, disciplină…, Comisia dezvoltare economico- socială, agricultură, amenajare teritoriu…)
9. Proiect de hotărâre privind actualizarea prețului de închiriere și prelungirea termenului contractual la Contractul de închiriere nr.5397/05.12.2018 încheiat între Comuna Racoviţa şi SC Trans Aral SRL
Inițiator: viceprimar Bucur Simion Gheorghe ( Comisia administrație, juridică, disciplină…, Comisia dezvoltare economico- socială, agricultură, amenajare teritoriu…)
10. Diverse
Suplimentare:
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Racovita pe anul 2022
Inițiator: primar Voicu Andreea ( Comisia dezvoltare economico- socială, agricultură, amenajare teritoriu…)
Ședința va fi transmisă live pe Facebook.