❗️Primăria Comunei Racovița anunță că a fost aprobat și demarat proiectul cu titlul: ”Dezvoltare Integrată Racovița”, proiect finanțat din fonduri europene, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020❗
📣Obiectivul general al proiectului constă în “Dezvoltarea comunitară și creșterea calității vieții Comunei Racovița prin asigurarea unei intervenții sociale integrate în domenii sociale relevante, respectiv: ocuparea forței de muncă, servicii sociale și socio-medicale, locuire și favorizarea accesului la informare privind drepturile sociale si cetățenești a membrilor societății”.
🎯Pentru atingerea acestui obiectiv generos, proiectul asigură intervenții concentrate și complementare pentru 250 de persoane din comuna Racovița aparținând grupului țintă, respectiv persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.
🧩Obiective specifice ale proiectului:
OS.1. Creșterea competențelor profesionale și a gradului de ocupare în rândul persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitate prin asigurarea unui pachet complex si integrat de servicii de ocupare, formare profesională și plasare a forței de munca pe principii științifice si adaptabile contextului economico-social identificat în comunitate. Prin aceste măsuri, proiectul sprijină angajarea unui numar de 28 persoane și calificarea unui numar de 100 de persoane în meserii cerute pe piața muncii locale.
OS.2. Stimularea spiritului antreprenorial al locuitorilor din comunitate și consolidarea mediului de afaceri locale prin măsuri concrete de susținere a potențialilor antreprenori și prin subvenționarea celor mai sustenabile 8 planuri de afaceri identificate pe perioada implementarii proiectului.
OS.3. Imbunătățirea condițiilor de viață și reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială a 250 persoane marginalizate din comunitate prin asigurarea unui pachet complex și integrat de servicii sociale ce vor fi furnizate prin structura de servicii sociale înființată prin PNDR si servicii socio-medicale bazate pe nevoile identificate. Orientarea serviciilor sociale propuse se bazează pe structura grupului țintă a proiectului și acestea sunt acordate atât familiilor și copiilor, cât și persoanelor vârstnice dependente pentru a acoperi întreaga plajă socială identificată în comunitate.
OS.4. Creșterea nivelului de informare și sprijinirea cu privire la drepturile sociale și legale cetățenești, precum și soluționarea aspectelor legale în ceea ce privește situația locativă și a proprietăților din comunitatea marginalizată prin oferirea unei game vaste de informații, dar și prin realizarea de activități concrete de reprezentare juridică a persoanelor în cauză.
✔️Sursele de finanțare ale proiectului:
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 5 ”Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC)”, cu o valoare totală de 4,774,407.79 lei, asistență financiară nerabursabilă solicitată în cuantum de  4,535,687.41 lei,  asistență financiară nerambursabilă din bugetul național în cuantum de 214,221.14 și contribuție proprie din bugetul local în cuantum de 24,499.24 lei.
📆Perioada de implementare a proiectului este de 33 luni, respectiv de la 5.04.2021 până la 31.12.2023.
🏫Pentru mai multe detalii și informații referitoare la derularea proiectului, datele de contact sunt următoarele:
Primăria Comunei Racovița
Tel: 0269527101