Astăzi, începând cu ora 18:00, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local Racovița, online prin videoconferință, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
Inițiator: primar Voicu Andreea ( Comisia învățământ…,Comisia administrație, juridică, disciplină…, Comisia dezvoltare economico- socială, agricultură, amenajare teritoriu…);
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Racovița, județul Sibiu la trim.IV an 2021
Inițiator: primar Voicu Andreea (Comisia dezvoltare economico- socială, agricultură, amenajare teritoriu…);
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2022, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social
Inițiator: primar Voicu Andreea (Comisia administrație, juridică, disciplină…, Comisia dezvoltare economico- socială, agricultură, amenajare teritoriu…);
4. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor de pe teritoriul Comunei Racoviţa, judeţul Sibiu
Inițiator: primar Voicu Andreea (Comisia administrație, juridică, disciplină…);
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.4 la Contractul de Administrare nr.1554/22.12.2015 încheiat între Comuna Racoviţa şi Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva – Direcţia Silvică Sibiu
Inițiator: primar Voicu Andreea (Comisia administrație, juridică, disciplină…);
6. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului comunei Racovița, ca reprezentant al comunei Racovița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze solicitarea S.C. TRACON S.R.L. de modificare a tarifului de depozitare
Inițiator: primar Voicu Andreea (Comisia administrație, juridică, disciplină…);
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizație de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Sibiu, pentru anul 2022
Inițiator: primar Voicu Andreea (Comisia dezvoltare economico- socială, agricultură, amenajare teritoriu…);
8. Proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea HCL nr.55/2020 privind aprobarea programului audiențelor acordate de către Primarul, Viceprimarul și Consilierii Locali ai Comunei Racovița în mandatul 2020-2024
Inițiator: primar Voicu Andreea ( Comisia învățământ…,Comisia administrație, juridică, disciplină…, Comisia dezvoltare economico- socială, agricultură, amenajare teritoriu…)
9. Diverse