Se primesc cereri pentru acordarea suplimentului pentru energie și a ajutorului pentru încălzirea locuinței

 

           Începând de luni 25 octombrie 2021 Compartimentul de Asistență Socială Racovita, primește cereri pentru acordarea ajutorului pentru încălzire și a suplimentului de energie consumatorilor vulnerabili.

Dosarele pentru locuitorii din localitatea Sebesu de Sus, se primesc in perioada 1-3 noiembrie 2021  la sediul Caminului Cultural Sebesu de Sus.

Consumatorul vulnerabil este persoana singură sau familia care, din motive de sănătate, vârstă, venituri insuficiente sau izolare față de sursele de energie, necesită măsuri de protecție socială și servicii suplimentare pentru a-și asigura cel puțin nevoile energetice minimale.

Cine poate beneficia de cele două ajutoare? Familiile și persoanele singure ale căror venituri sunt de până la 1.386 lei/membru de familie în cazul familiei sau 2.053 lei în cazul persoanei singure.

Cine nu poate beneficia de acest sprijin? Acesta nu se acordă celor care dețin în proprietate unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor care conduc la excluderea de la posibilitatea acordării acestui sprijin. Înainte de a depune cerere, consultați lista:

 

 

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU INCĂLZIREA LOCUINȚEI

 

Bunuri imobile
Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepție terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potențial de valorificare prin vânzare/construcție/producție agricolă
Bunuri mobile (aflate in stare de functionare)
Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze                         
Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”
Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
Depozite bancare
Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepția dobânzii
Terenuri/animale şi/sau păsări
Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 

Modalitatea de acordare

Conform legii, suplimentul pentru energie poate fi solicitat împreună cu ajutorul pentru încălzire. Aceasta înseamnă că puteți primi ambele ajutoare, dacă îndepliniți criteriile.

  • Suplimentul pentru energie se acordă pe tot parcursul anului și este în sumă fixă (10 lei /lună pentru energie termică, 10 lei/lună pentru gaze naturale, 20 lei/lună pentru lemne și 30 lei/lună pentru energie electrică). În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului va fi de 70 lei/lună.
  • Ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi și/sau petrolieri se acordă pentru perioada cuprinsă între 1 noiembrie 2021-31 martie 2022. Acesta se acordă în funcție de venitul net lunar pe membru de familie/persoană singură procentual, prin raportare la o valoare de referință de 250 lei/lună pentru gaze naturale, 500 lei/lună pentru energie electrică și 320 lei/lună pentru combustibili solizi și/sau petrolieri

În tabelul de mai jos puteți verifica cât vi se compensează din consum, în funcție de venitul pe membru de familie:

 

plafon de venituri/membru familie (lei) Procent compensare din suma maximă ce poate fi compensată Compensare direct pe factură

energie electrică (lei

Gaze naturale lemne
<200 100% 500 250 320
200,1 – 320 90% 450 225 288
320,1 – 440 80% 400 200 256
440,1 – 560 70% 350 175 224
560,1 – 680 60% 300 150 192
680,1 – 920 50% 250 125 160
920,1 – 1.040 40% 200 100 128
1040,1 – 1.160 30% 150 75 96
1160,1 – 1.280 20% 100 50 64
1280,1 – 1.386 10% 50 25 32
1280,1 – 2.053 (ptr persoana singură) 10% 50 25 32

 

 

PRECIZARE IMPORTANTĂ: Ajutorul financiar nu se va acorda beneficiarului direct, ci se va scădea din factura care atestă contravaloarea consumului lunar de către furnizori. Excepție face încălzirea locuinței cu lemne sau combustibili petrolieri, unde contravaloarea ajutorului se plătește titularului.

Ce acte trebuie să depuneți:

  • DACĂ SUNTEȚI DEJA BENEFICIAR DE AJUTOR SOCIAL SAU ALOCAȚIE PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI, trebuie să completați formularul tip „Cerere-Declarație pe propria răspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială sau pentru acordarea unor noi drepturi’’. Documentul poate fi procurat de la sediul Primariei Racovita

DACĂ NU SUNTEȚI DEJA BENEFICIAR DE AJUTOR SOCIAL, completați formularul tip „Cerere-Declarație pe propria răspundere privind acordarea unor drepturi de asistență socială’’ familială, doar pentru persoanele beneficiare de venit minim garantat și/sau alocație pentru susținerea familiei.  Documentul poate fi procurat de la sediul Compartimentul de Asistenta Sociala Racovita.

  • Persoanele beneficiare de venit minim garantat și/sau alocație pentru susținerea familiei nu vor mai fi nevoite să mai depună aceste acte deoarece se vor lua în considerare cele depuse deja pentru stabilirea drepturilor curente

 

.

Listă acte necesare doveditoare privind componența familiei, locuința și
veniturile realizate de către persoana singură/familie

Documentele doveditoare necesare pentru stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței sunt :

1. COMPONENȚA FAMILIEI

a) ACTE DE IDENTITATE:
– pentru cetățenii români: buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie;
– pentru cetățenii străini sau apatrizi: permis de ședere temporară, document de identitate, permis de ședere pe termen lung;
– pentru cetățenii UE, SEE sau din Confed. Elvețiană: certificat de înregistrare, carte de rezidență.

După caz :

b) CERTIFICATELE DE NASTERE ale copiilor până la vârsta de 14 ani;
c) CERTIFICATUL DE CASATORIE;
d) hotărârea judecătorească definitivă de încredințare în vederea adopției sau, după caz, de încuviințare a adopției, potrivit legii;
e) hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecția copilului privind măsura plasamentului;
f) decizia directorului general al direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgență, potrivit legii;
g) actul doveditor privind instituirea tutelei/curatelei;

Actele prevăzute la literele b), d), e) pot fi înlocuite, după caz, și de livretul de familie.

2. LOCUINȚA

Documente doveditoare privind calitatea de PROPRIETAR:
– certificat de moștenitor,
– contract de vânzare – cumpărare,
– act de donație,
– contract de întreținere, etc

Documente doveditoare privind calitatea de CHIRIAȘ:
– contract de închiriere,
– contract de comodat,
– concesiune.
Procura legala in cazul in care ajutorul este solicitat de un alt membru major din familia proprietarului locuinței/chiriașului.

3. VENITURI:

SE IAU ÎN CONSIDERARE TOATE VENITURILE PERMANENTE NETE REALIZATE IN LUNA ANTERIOARA DEPUNERII CERERII care provin din drepturi de asigurări sociale de stat (cupon pensie, adeverință salariu, cupon alocație/indemnizaţie/stimulent)
asigurări de șomaj
obligații legale de întreținere.
Persoanele care au domiciliul în altă localitate decât în localitatea de domiciliu vor prezenta adeverință eliberată de Direcția Fiscală Locală și Registrul Agricol din cadrul primăriei de domiciliu cu privire la bunurile mobile și imobile pe care la dețin, precum și de la Agenția Județeană a Finanțelor Publice privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței.
Persoanele care dețin terenuri agricole vor prezenta adeverință de la APIA privind subvențiile primite.

4. Alte documente:

– xerocopie factură recentă gaze naturale/energie electrică pentru verificarea codului de abonat.

Toate actele doveditoare din LISTĂ SE DEPUN IN COPII !!!

Cererile se depun până la data de 20 noiembrie pentru a primi ajutorul pentru încălzire pe toată perioada sezonului rece, noiembrie 2021 – martie 2022. Pentru cererile transmise după această dată, ajutorul se constituie ulterior datei depunerii.

Atenție! Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței sunt obligați să comunice orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia în termen de 5 zile de la data modificării.

  Anunt incalzire (24,2 KiB, 157 hits)

  Model cerere ajutor de incalzire (781,2 KiB, 148 hits)

  Informatii suplimentare ajutor incalzire (299,1 KiB, 140 hits)